OFERTA

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w szerokim zakresie przy stałej współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie prawa, by jak najpełniej realizować powierzone zlecenia.

 

Głównym zakresem działania Kancelarii jest reprezentowanie klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i samorządowej. We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić sporządzenie projektu wszelkiego rodzaju umów oraz pism procesowych.
 
Istnieje również możliwość udzielenia porady prawnej on-line. W tym celu proszę o kontakt e-mail lub telefoniczny.
 
Zakres usług obejmuje nie tylko problemy prawne, ale również quasi-prawne. Każde Państwa zapytanie zostanie indywidualnie rozpatrzone.
 

Prawo cywilne

 • reprezentowanie stron przed sądami w postępowaniu cywilnym
 • sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty oraz innych pism, sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków oraz wszelkich innych pism procesowych
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów prawa cywilnego (sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, najmu, dzierżawy, o dzieło, użyczenia, pożyczki, zlecenia etc.)
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • pomoc prawna w zarządzaniu nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi
 • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim w użytkowanie (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia etc.)
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego: zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej i służebności
 • dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych i medycznych
 • przeprowadzanie postępowań spadkowych i działów spadku
 • windykacja należności

Prawo gospodarcze

 
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilny i spółek prawa handlowego
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego
 • obsługa organów spółek prawa handlowego (przygotowywanie uchwał i protokołów organów, zwoływanie zebrań i zgromadzeń)
 • przeprowadzanie procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
 • stała obsługa prawna spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • przygotowywanie i analiza prawna statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie umów prawa handlowego (umowy spółki, akty założycielskie, statuty, regulaminy, zbycia przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, prowadzenia cudzego przedsiębiorstwa, dotyczących własności przemysłowej, agencji, dystrybucji, komisu, korporacyjnych i koordynacyjnych, sprzedaży, dostawy, przewozu, spedycji, leasingu, franchisingu, factoringu etc.)
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji kontraktowych (przygotowanie do negocjacji, analiza stanu negocjacji i wybór najdogodniejszego sposobu ich prowadzenia oraz zakończenia)
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo rodzinne

 
 • reprezentowanie w sprawach rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego (małżeńskiego)
 • reprezentowanie w sprawach o separację
 • reprezentowanie w sprawach o alimenty, o ustalenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • reprezentowanie w sprawach o przysposobienie

Prawo pracy

 
 • przygotowywanie umów o pracę, o dzieło, zlecenia, agencji, kontraktów menedżerskich, zakazu konkurencji i obowiązku zachowania tajemnicy, regulaminów pracy i wynagrodzeń etc.
 • reprezentowanie stron stosunku pracy w sprawach sądowych

Prawo karne

 

 • reprezentowanie w charakterze obrońcy we wszystkich rodzajach postępowań karnych i na wszystkich jego etapach

 • sporządzanie odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji etc.

 • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych) w charakterze ich pełnomocnika

 • reprezentowaniu powoda cywilnego w sprawach karnych

 • reprezentowaniu w charakterze pełnomocnika osób nie będących stronami (np.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, składanie zażaleń na sposób dokonania przeszukania etc.)

 

Metody współpracy

 • Stała opieka prawna nad firmą
 • Doraźna konsultacja
 • Porady prawne drogą e-mailową
 • Konsultacje telefoniczne